top of page
Lu-5

הסבר על קבוצות הנקודות

LI 19 מרווח עצמות האורז

הסבר על שם הנקודה

מיקום:

חצי צון לטרלית ל-GV26 מתחת לגבול החיצוני של הנחיר.

פעילות:

מכבה רוח ופותחת את מעברי האף

סימנים:

• גודש והפרשות באף, אובדן תחושת ריח, פצעים באף, פוליפים באף, נזלת עם דימום מהאף.
• נעילת לסתות, סטייה של הפה, אובדן הכרה.

דיקור:

אלכסוני 0.3-0.5 צון.

פרשנות:

שילובים:

בקרוב
bottom of page